Thông tư số 44/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC và Thông tư số 296/2016/TT-BTC


Ngày 19/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư gồm 3 điều,sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2020.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 44/2019/TT-BTC.