Thông tư số 20/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ


Ngày 09/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Thông tư gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2019/TT-BTC bao gồm: Điều 1; Điều 4. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%); Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ.

Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ bao gồm: Điểm c.4 khoản 1, điểm c.2 khoản 2, điểm a khoản 3 của Điều 3; Điểm b và điểm d khoản 16, khoản 23 và khoản 25 của Điều 5; Điều 6.  

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 20/2019/TT-BTC.