Thông tư số 25/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC


Ngày 22/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.

Thông tư gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BTC bao gồm: Điểm b khoản 2 của Điều 5; Điểm b khoản 1 Điều 7; Khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 8; Điểm đ Khoản 1 của Điều 14; Khoản 4 Điều 28; Điểm c khoản 1 Điều 32; Phụ lục số 02.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06/6/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 25/2019/TT-BTC.