Thông tư số 09/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính


Ngày 15/2/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông tư số 09/2019/TT-BTC gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại các Phụ lục Thông tư số 65/2017/TT-BTC bảo gồm: Chú giải 4 Chương 12; Chú giải 5 Chương 12 và nhóm 12.12; Nhóm 15.18; Nhóm 39.18; Nhóm 44.01; Nhóm 49.07; Nhóm 71.18; Bổ sung chú thích cuối Chương 49  và Chương 71; Nhóm 55.16; nhóm 56.03; Nhóm 84.26; Phân nhóm 8436.10; Phân nhóm 8438.10; Chú giải 4(b) Chương 84, nhóm 84.57...tại Phụ lục I và sửa đổi Chú giải quy tắc 3 (a), mục (IV), phần “các ví dụ”, điểm (1) của Phụ lục II.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 09/2019/TT-BTC