Thông tư số 41/2024/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số trường hợp quy định khung giá tính thuế tài nguyên


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2024/TT-BTC bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Mời đọc giả xem Thông tư số 41/2024/TT-BTC.