Thông tư 174/2016/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên


Ngày 28/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 174/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2016, sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên như sau:

“a) Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân.

Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được xác định theo giá bán lẻ điện bình quân do Bộ Công Thương quyết định”.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 174/2016/TT-BTC.