Quyết định số 1010/QĐ-BTC:

Sửa đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu


(Tài chính) Ngày 15/5, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1010/QĐ-BTC về việc sửa đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, bãi bỏ mẫu tem xì gà nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 1010-QD-BTC.doc