Thông tư số 13/2023/TT-BTC:

Sửa đổi một số quy định về thuế giá trị gia tăng


Ngày 28/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 13/2023/TT-BTC