Sửa đổi quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa

Tuấn Thủy

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Sửa đổi quy định về cung ứng sản phẩm phái sinh giá hàng hóa để phù hợp với thực tế triển khai của NHTM.
Sửa đổi quy định về cung ứng sản phẩm phái sinh giá hàng hóa để phù hợp với thực tế triển khai của NHTM.

Theo NHNN, nhiều NHTM đã phản ánh về các khó khăn vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2016/TT-NHNN .

Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan, NHNN nhận thấy, cần xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình hiện nay để tạo thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện quy định cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của NHTM.  

Cụ thể, đối với việc mở rộng danh mục hàng hóa cơ sở: Mở rộng danh mục hàng hóa cơ sở NHTM được cung ứng phái sinh giá cả hàng hóa cho khách hàng gồm tất cả các loại hàng hóa, trừ hàng hóa cơ sở là vàng và các hàng hóa cấm kinh doanh và cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Theo quy định tại Thông tư số 40/2016/TT-NHNN thì NHTM chỉ được cung ứng giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa trên cơ sở các giao dịch gốc gồm nông sản, nhiên liệu, năng lượng, kim loại, trừ hàng hóa cơ sở là vàng và các hàng hóa cấm kinh doanh và cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật. Quy định này được đưa ra dựa trên các loại hàng hóa mà NHTM đã cung ứng cho khách hàng trong quá trình thực hiện thí điểm.

Tuy nhiên, theo ý kiến của một số NHTM, trong thực tế phát sinh nhu cầu của khách hàng đối với nhiều loại hàng hóa khác, nên việc mở rộng hàng hóa cơ sở ra các loại khác là phù hợp.

Ngoài ra, hướng sửa đổi sắp tới dự kiến cũng cho phép NHTM được nhận ký quỹ, ký quỹ bổ sung, thanh toán, báo giá và phí, định giá và phí, ghi giá và phí trong hợp đồng phái sinh giá cả hàng hóa bằng VND hoặc bằng ngoại tệ theo thỏa thuận giữa NHTM và khách hàng.

Quy định này hỗ trợ các NHTM về mặt kỹ thuật trong việc đưa ra những giải pháp bảo hiểm giá cả và quản lý rủi ro khi thực hiện cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa đối với khách hàng qua sàn giao dịch hàng hóa ở nước ngoài và thực hiện đối ứng trên thị trường quốc tế.