Sửa đổi Thông tư quy định về trị giá hải quan

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 205/2010/TT-BTC và Thông tư số 29/2014/TT-BTC để hướng dẫn chi tiết một số nội dung về trị giá hải quan theo quy định mới tại Luật Hải quan và tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Sửa đổi Thông tư quy định về trị giá hải quan  - Ảnh 1
Dự thảo Thông tư sẽ sửa đổi thời hạn cơ quan Hải quan trả lời yêu cầu đề nghị xem xét lại kết quả xác định trước trị giá để phù hợp với quy định tại Nghị định.

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015, theo đó, kể từ thời điểm này Nghị định số 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) sẽ hết hiệu lực. Vì vậy, cần thiết phải ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung về trị giá hải quan theo quy định tại Điều 86, xác định trước trị giá tại Điều 28 Luật Hải quan và nội dung về xác định trị giá hải quan tại Nghị định chung.

Với mục đích cải cách thủ tục hành chính rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo tính thống nhất của pháp luật và quá trình tổ chức triển khai thực hiện..., dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 205/2010/TT-BTC và Thông tư số 29/2014/TT-BTC sẽ giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện những thông tư này để nhằm vừa tạo thuận lợi cho hoạt động XNK vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.

Theo đại diện Cục Thuế XNK, các nội dung của dự thảo Thông tư sẽ kế thừa những quy định phù hợp và ổn định của Thông tư số 205 và Thông tư 29, có lồng ghép một số khái niệm từ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP. Đồng thời loại bỏ một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn thi hành và quy định của pháp luật hiện nay.

Theo đó, dự thảo Thông tư sẽ sửa đổi thời hạn cơ quan Hải quan trả lời yêu cầu đề nghị xem xét lại kết quả xác định trước trị giá để phù hợp với quy định tại Nghị định; bổ sung một Điều quy định về cơ sở dữ liệu, nguồn thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu: bao gồm các nguồn thông tin từ hồ sơ XNK, nguồn thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, thông tin từ các nguồn khác do cơ quan Hải quan thu thập được, sử dụng cơ sở dữ liệu.

Cùng với đó, bổ sung thêm Điều về phí bản quyền, phí giấy phép trên cơ sở nội dung của phí bản quyền, phí giấy phép tại Điều quy định các khoản điều chỉnh cộng, giải thích từ ngữ tại Thông tư số 205, Thông tư số 29.

Bổ sung thêm điều quy định về khoản điều chỉnh cộng có bổ sung nguyên tắc, phương pháp phân bổ để áp dụng tính toán trong trường hợp khoản phải cộng được trả cho nhiều hàng hóa nhập khẩu.

Theo quy định tại 205/2010/TT-BTC và Thông tư số 29/2014/TT-BTC, đối tượng kiểm tra trị giá trong thông quan là hồ sơ hải quan của hàng hóa thuộc luồng Vàng, Đỏ, trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro (bao gồm cả hàng hóa thuộc và không thuộc Danh mục rủi ro về giá). Tuy nhiên, trong quá trình thông quan chỉ xử lý kết quả kiểm tra đối với hàng hóa thuộc Danh mục rủi ro về giá, các mặt hàng ngoài danh mục rủi ro về giá mặc dù có kiểm tra trong thông quan, nhưng không xử lý kết quả kiểm tra trong thông quan, mà chuyển kết quả kiểm tra (các nghi vấn- nếu có) sang khâu sau thông quan để xử lý.

Vì vậy, để nhằm giảm áp lực cho bộ phận thông quan, Thông tư sửa đổi đối tượng kiểm tra theo hướng chỉ kiểm tra mặt hàng thuộc Danh mục rủi ro về giá trong thông quan. Quy định này đảm bảo kiểm tra đối tượng nào thì xử lý đối tượng đó trong quá trình thông quan. Đối với hàng hóa thuộc luồng Vàng, Đỏ nhưng không thuộc Danh mục rủi ro về giá thì không kiểm tra chi tiết về trị giá trong quá trình thông quan, mà thực hiện kiểm tra sau khi hàng hóa đã thông quan.

Hiện, dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến góp ý của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các vụ, cục chức năng thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính.