Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xe máy bắt buộc

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xe máy bắt buộc

Nhằm cắt giảm thủ tục, đảm bảo quyền lợi và tạo thuận lợi về thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bao gồm cả xe mô tô 02 bánh, xe gắn máy, ngày 15/1/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong 3 ngày

Phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong 3 ngày

Một trong những nội dung nhằm tạo thuận lợi trong việc chi trả bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ.
07 nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

07 nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã quy định cụ thể 07 nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
Phối hợp triển khai hiệu quả quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Phối hợp triển khai hiệu quả quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Để đưa quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực sự đi vào cuộc sống và triển khai hiệu quả, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ đã quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện.
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới gồm những gì?

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới gồm những gì?

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm và các bên có liên quan để thu thập 1 bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ bồi thường bảo hiểm.