Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới chiếm 6,9% doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Văn Thế

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 4/2022, doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 1.536 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,9% tổng doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 4/2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.254 tỷ đồng, tăng 13 % so với cùng kỳ, bồi thường 5.946 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường đạt 26,7% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 6.253 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28,1% trong tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tăng 8,5% so với cùng kỳ, bồi thường 2.269 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường đạt 36,3%

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 1.536 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,9% tổng doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tăng 8.8% so với cùng kỳ, bồi thường 223 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường đạt 14,6%.

Bên cạnh đó, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 4.717 tỷ đồng, tăng 8,5 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 21,2%, bồi thường 2.045 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường đạt 43,4%.

Theo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm triển khai Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định..

Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng.