Những chuyển biến tích cực trong quản lý tài chính đối với đất đai

Những chuyển biến tích cực trong quản lý tài chính đối với đất đai

Thời gian qua, nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có quản lý tài chính đối với đất đai đã được các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện, với nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công...
Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại môi trường

Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại môi trường

Ngày 07/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Cục Thuế Hà Tĩnh đồng hành cùng người nộp thuế trong đại dịch COVID-19

Cục Thuế Hà Tĩnh đồng hành cùng người nộp thuế trong đại dịch COVID-19

Thời gian qua, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện giảm tiền phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là 3.745 phương tiện, số lệ phí được giảm là 120,88 tỷ đồng; Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 là 726 doanh nghiệp, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là 10,11 tỷ đồng.
Giải pháp tăng cường dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính

Giải pháp tăng cường dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành Tài chính đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, qua đó góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện, hạn chế đi lại, tiếp xúc cho người dân, doanh nghiệp.