Quảng cáo
Trình Quốc hội quyết định chưa thực hiện cải cách tiền lương

Trình Quốc hội quyết định chưa thực hiện cải cách tiền lương

Ngày 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với phương án xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023-2025; đồng thời nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định việc chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành ngày 21/5/2018.
Chính sách cải cách tiền lương

Chính sách cải cách tiền lương

Việc quy định lương bằng lương cơ sở nhân hệ số nhiều năm liền đã không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương. Lương trả theo hệ số và cào bằng cả hệ thống công chức cùng hưởng lương như nhau, dù trình độ chuyên môn và hiệu quả công việc mỗi người khác nhau. Do vậy, việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay sẽ giúp bảng lương mới khắc phục được các hạn chế vừa nêu, đồng thời khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị dự toán tạo nguồn năm 2022 để cải cách tiền lương

Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị dự toán tạo nguồn năm 2022 để cải cách tiền lương

Bộ Tài chính đã có Công văn số 2089/BTC-KHTC ngày 3/3/2022 gửi các đơn vị dự toán thuộc Bộ về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tại văn bản này, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện cơ chế tạo nguồn năm 2022 để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.
Địa phương được dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19

Địa phương được dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19

Để xử lý khó khăn cho một số địa phương trọng điểm thu, Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội đã quy định, trường hợp sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương, nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch COVID-19 và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện chính sách tiền lương, các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021 và 2022.
Xây dựng dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2022

Xây dựng dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2022

Một trong những yêu cầu đối với công tác xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 là ưu tiên và tập trung nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII).
Lùi thời điểm cải cách tiền lương đến 1/7/2022

Lùi thời điểm cải cách tiền lương đến 1/7/2022

Tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua những quyết sách quan trọng, trong đó đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức.
Giải pháp đột phá, khơi thông nguồn lực cho cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Giải pháp đột phá, khơi thông nguồn lực cho cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội là nhu cầu cấp bách nhưng để thực hiện được cải cách phải có những nguồn lực nhất định và muốn đạt hiệu quả cao cần phải gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Lộ trình cải cách cũng phải gắn với khả năng của nền kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.