Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán trong lĩnh vực công

PV.

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công, phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Từ ngày 22-24/4/2021, được sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy sỹ (SECO) và Ngân hàng Thế giới (WB), Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức hội thảo rà soát dự thảo 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1).

Hội thảo có sự tham dự của các thành viên thuộc Ban soạn thảo chuẩn mực kế toán và tổ giúp việc xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam; các cán bộ của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; các chuyên gia kế toán từ các cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp và đại diện của WB.

Hội thảo đã rà soát dự thảo 5 chuẩn mực kế toán công đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán công quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam, bao gồm: Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng, thiết bị”; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Cụ thể, các đại biểu đã tập trung rà soát các nội dung được xác định sẽ không áp dụng trong khu vực công nên được xóa bỏ, không quy định trong dự thảo chuẩn mực kế toán công Việt Nam, là các nội dung không phù hợp với yêu cầu quản lý trong khu vực công; các nội dung khác biệt với cơ chế tài chính công hoặc các quy định pháp luật khác vẫn được quy định tại chuẩn mực kế toán công Việt Nam, là các thông lệ tốt, có thể làm căn cứ để cải cách cơ chế chính sách của Việt Nam; các nội dung khác biệt với chế độ kế toán hiện hành, quy định của chuẩn mực kế toán công Việt Nam sẽ làm cơ sở cho việc sửa đổi các chế độ kế toán liên quan.

Căn cứ nội dung các chuẩn mực đã ban hành, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công, phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và ngân sách nhà nước, ban hành các Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động với lộ trình phù hợp.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu các chuẩn mực theo kế hoạch nêu trong Quyết định số 1299/QĐ-BTC ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để công bố các chuẩn mực tiếp theo.

Hội thảo là một trong các hoạt động do Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO) và Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ trong Chương trình Tư vấn phân tích Quản lý tài chính công 2016-2020 tài trợ, thuộc Tiểu dự án số 9: Xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Mục tiêu của Tiểu dự án số 9 là giúp Bộ Tài chính xây dựng và công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam trên cơ sở chuẩn mực kế toán công quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam.