Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí môi trường tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí môi trường tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

Bài viết tổng hợp lý thuyết về kế toán chi phí môi trường, đồng thời đánh giá những kết quả đã đạt được và tồn tại trong thực hiện kế toán chi phí môi trường tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số định hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí môi trường, bao gồm: (1) cần chú ý nhiều hơn đến các vấn đề xã hội và quản trị; (2) tiếp cận với các tiêu chuẩn mới về kế toán và báo cáo bền vững; (3) phát triển các chỉ số hiệu suất bền vững có liên quan cho các bên liên quan.
Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp

Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, vấn đề môi trường, phát triển bền vững trở thành chủ đề có tính toàn cầu. Phát triển bền vững là quá trình phát triển vừa đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại vừa không làm tổn hại đến lợi ích của thế hệ tương lai. Là một bộ phận quan trọng, đóng vai trò chủ đạo, quyết định đến phát triển kinh tế bền vững, doanh nghiệp có trách nhiệm phải định giá và hạch toán được các yếu tố môi trường nhằm hành động bảo vệ môi trường. Bài viết này tìm hiểu về công tác kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp hiện nay và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu theo tiêu chuẩn ISO 14051

Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu theo tiêu chuẩn ISO 14051

Là một trong những công cụ chính để hạch toán chi phí môi trường và thúc đẩy tính minh bạch trong sử dụng nguyên liệu, Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) là một trong những phương pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận.
Chi phí môi trường trong kế toán quản trị môi trường tại doanh nghiệp

Chi phí môi trường trong kế toán quản trị môi trường tại doanh nghiệp

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu, triển khai áp dụng kế toán quản trị môi trường còn mới mẻ và đang đi những bước khởi đầu. Trọng tâm của kế toán quản trị môi trường là chi phí môi trường. Chi phí môi trường thường gắn với hoạt động môi trường của doanh nghiệp, nhưng xét trên khía cạnh hạch toán, thì đây là một dạng chi phí phát sinh làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp.
Nhận dạng chi phí môi trường trong các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Nhận dạng chi phí môi trường trong các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Bảo vệ môi trường là quy định bắt buộc đối với bất cứ doanh nghiệp nào muốn kinh doanh bền vững và phát triển. Đối với ngành Thủy sản, việc thường xuyên xả những chất thải trong sản xuất và sinh hoạt vào môi trường đòi hỏi các nhà quản lý phải có những tính toán, cân nhắc giữa chi phí đầu tư cho môi trường với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết nhận dạng chi phí môi trường trong các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, qua đó giúp các doanh nghiệp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả nhưng vẫn thực hiện trách nhiệm với xã hội, công đồng.
Nhận diện chi phí môi trường trong giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất

Nhận diện chi phí môi trường trong giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất

Hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều đồng ý rằng mục tiêu chính của nền kinh tế là phát triển bền vững. Tính bền vững đòi hỏi các công ty phải phấn đấu về hiệu quả sinh thái, nhưng họ chỉ có thể đo lường bằng cách tạo ra thông tin chính xác về cả chi phí, doanh thu môi trường và hiện trạng môi trường.