Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Phiên bản Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” được ban hành lần đầu theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chính thức được áp dụng từ ngày 01/09/2021. Chuẩn mực này được soạn thảo dựa trên Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 2 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và các quy định hiện hành về cơ chế tài chính, ngân sách của Việt Nam.
Thống nhất, đồng bộ các nguyên tắc, kỹ thuật kế toán công

Thống nhất, đồng bộ các nguyên tắc, kỹ thuật kế toán công

Theo ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính), việc ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công sẽ giúp cho các nguyên tắc, kỹ thuật kế toán được thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thông tin của các đơn vị chính xác, phù hợp và tin cậy hơn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị kế toán công.
Lộ trình xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công

Lộ trình xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công

Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong xây dựng các quy định trong lĩnh vực kế toán công theo hướng hòa nhập với các thông lệ quốc tế, song vẫn còn khoảng cách nhất định với thông lệ quốc tế. Việc ban hành Hệ thống các Chuẩn mực kế toán công sẽ tạo ra một môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng tốt hơn nền tài chính quốc gia.
Áp dụng chuẩn mực kế toán công vào Việt Nam và một số vấn đề cần trao đổi

Áp dụng chuẩn mực kế toán công vào Việt Nam và một số vấn đề cần trao đổi

Việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực kế toán công của Việt Nam là tất yếu, cần thiết trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng. Việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán công tạo ra một môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng hiệu quả nền tài chính quốc gia.