Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trước 30/6/2022

Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trước 30/6/2022

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 209/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Kỹ thuật phân tích cấu trúc – chức năng trong thanh tra, giám sát ngân hàng

Kỹ thuật phân tích cấu trúc – chức năng trong thanh tra, giám sát ngân hàng

Thanh tra, gám sát ngân hàng trên cơ sở rủi ro là phương pháp thanh tra, giám sát, trong đó tập trung vào việc xác định, đo lường các hoạt động có rủi ro cao đối với sự ổn định, lành mạnh của tổ chức tín dụng, từ đó sử dụng các nguồn lực thanh tra, giám sát tương ứng nhằm đánh giá các rủi ro này, giúp các tổ chức tín dụng quản lý và kiểm soát rủi ro kịp thời. Phân tích cấu trúc-chức năng của hệ thống ngân hàng là phương pháp đánh giá sự thay đổi về cấu trúc hệ thống ngân hàng, nhận diện đặc trưng của từng nhóm ngân hàng, mối quan hệ giữa các nhóm và vị trí của mỗi ngân hàng. Kỹ thuật này cho phép nhận diện các vấn đề chính trong hoạt động của các ngân hàng có ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của hệ thống ngân hàng nói chung và từng ngân hàng nói riêng.
Tạo quyền chủ động cho DATC trong tổ chức, hoạt động

Tạo quyền chủ động cho DATC trong tổ chức, hoạt động

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 135/2015/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

Ngày 30/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính). Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2021.