Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 1134/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.
Cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng tại Việt Nam trong bối cảnh mới

Cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng tại Việt Nam trong bối cảnh mới

Cơ cấu lại kinh tế giúp phân bổ lại nguồn lực cho phát triển trên phạm vi quốc gia nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cơ cấu lại nền kinh tế là một nội dung lớn, quan trọng và cấp bách đối với Việt Nam hiện nay, nhất là khi Việt Nam đang nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh thế giới và trong nước thay đổi sâu sắc sau dịch bệnh COVID-19.
Cơ cấu lại nền kinh tế với đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số

Cơ cấu lại nền kinh tế với đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số

Quan điểm của Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021- 2025 là cơ cấu lại nền kinh tế với đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế phát triển, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh kinh tế đô thị, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn, thúc đẩy liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn.
Bảo đảm tính liên thông giữa chính sách tiền tệ và tài khóa

Bảo đảm tính liên thông giữa chính sách tiền tệ và tài khóa

Theo dự kiến Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển thị trường tài chính theo hướng bảo đảm sự lành mạnh, bền vững. Để làm được điều này, trước tiên cần hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính liên thông giữa chính sách tiền tệ và tài khóa, TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia đề xuất.
Cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập.
Cải cách chính sách tài chính tạo động lực đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế

Cải cách chính sách tài chính tạo động lực đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế

Là chủ đề chính của Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2019 do Bộ Tài chính (Viện Chiến lược và Chính sách tài chính) tổ chức ngày 19/9/2019 tại Quảng Ninh với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác kỹ thuật của Đức, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam. Đây là diễn đàn thường niên do Bộ Tài chính tổ chức từ năm 2017.