Nguyên tắc và trình tự hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Nguyên tắc và trình tự hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Các doanh nghiệp (DN) muốn tồn tại và phát triển, ngoài việc xác định được chiến lược kinh doanh đúng đắn, quản lý tổ chức tốt nguồn nhân lực, tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì cần phải tổ chức tốt hoạt động cơ cấu nguồn vốn. Xác định đúng cơ cấu nguồn vốn là vấn đề rất quan trọng đối với hoạt động tài chính DN, bởi cơ cấu vốn tác động trực tiếp đến rủi ro tài chính doanh nghiệp, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn bình quân và giá trị DN. Để thực hiện được việc đó cần có những nguyên tắc và trình tự thực hiện cơ cấu nguồn vốn một cách phù hợp, hiệu quả với điều kiện thực tế của từng DN.
Cơ cấu vốn,  giá trị doanh nghiệp niêm yết ngành nhựa và bao bì Việt Vam: Bằng chứng từ mô hình hồi quy ngưỡng

Cơ cấu vốn, giá trị doanh nghiệp niêm yết ngành nhựa và bao bì Việt Vam: Bằng chứng từ mô hình hồi quy ngưỡng

Trong nền kinh tế thị trường, ngoài mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, nhà quản trị doanh nghiệp còn nhằm đạt tới mục tiêu tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp (hay tối đa hóa giá trị cho chủ sở hữu). Tuy nhiên, có nhiều yếu tố tác động đến giá trị doanh nghiệp, trong đó, cơ cấu nguồn vốn là yếu tố quan trọng, có tác động lớn. Trong bài viết này, tác giả sử dụng mô hình hồi quy ngưỡng nhằm nhận biết xu hướng tác động của cơ cấu nguồn vốn đến giá trị doanh nghiệp, đồng thời xác định cơ cấu nguồn vốn tối ưu của các doanh nghiệp ngành Nhựa và bao bì niêm yết tại Việt Nam.