Cơ quan hải quan triển khai quy định giảm thuế giá trị gia tăng

Trần Huyền

Triển khai Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn người khai hải quan khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS.

Cán bộ hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: internet
Cán bộ hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: internet

Ngày 30/06/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội. Nghị định số 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2023.

Để triển khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực Hải quan, ngay trong ngày 30/6/2023, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 44/2023/NĐ-CP tới công chức hải quan tại cơ quan Cục Hải quan, các Chi cục trực thuộc, người khai hải quan làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý.

Trong đó, Tổng cục Hải quan lưu ý, thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP. Các mặt hàng không được giảm thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

Về Danh mục hàng hóa không được giảm thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, đối với mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan. Các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, chọn đúng mã VB205 để khai báo thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%. Mã VB205 không áp dụng cho các trường hợp: thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%, 5% và 10% (theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng).

Đặc biệt, việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB205 chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 01/07/2023 (tương ứng với chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan).

Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00’ ngày 01/07/2023 (có chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan nhỏ hơn 0h00’ ngày Nghị định có hiệu lực), không được áp dụng suất thuế giá trị gia tăng 8% (khai báo mã VB205).