Công ty đại chúng được bán cổ phiếu quỹ sau khi mua lại như thế nào?

PV.

Theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty đại chúng được bán lại cổ phiếu quỹ sau 24 giờ kể từ khi đã gửi các báo cáo theo quy định cho cơ quan quản lý và công bố thông tin ra công chúng.

Cụ thể, theo Điều 13, Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình trong các trường hợp như: mua lại cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; Mua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của cổ đông thì sẽ được bán cổ phiếu quỹ sau 24 giờ kể từ khi gửi Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng.

Tuy nhiên, công ty đại chúng phải hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng về việc bán cổ phiếu quỹ theo Mẫu tại Phụ lục số 36 ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty đại chúng phải gửi Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 39 ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng. Trong đó, có quy định rõ việc công ty đại chúng được bán cổ phiếu quỹ sau khi mua lại cổ phiếu của mình.