Mối quan hệ giữa các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững tại điểm đến

Mối quan hệ giữa các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững tại điểm đến

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên các nền tảng lý thuyết phát triển du lịch bền vững. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là kết hợp giữa định tính và định lượng. Mẫu nghiên cứu đủ lớn để thực hiện phương pháp định lượng với mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Tác giả sử dụng 4 nhân tố tác động đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững gồm: Chính quyền địa phương; Cộng đồng địa phương; Doanh nghiệp du lịch – lữ hành và Du khách. Kết quả phân tích mô hình SEM và kiểm định giả thuyết cho thấy, các giả thuyết và nhân tố trên có tính tin cậy và được chấp nhận.