Tính bất định ảnh hưởng đến hành vi đầu tư của doanh nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi

Tính bất định ảnh hưởng đến hành vi đầu tư của doanh nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của tính bất định đến hành vi đầu tư của doanh nghiệp tại các quốc gia mới nổi. Với mẫu gồm doanh nghiệp đến từ 13 quốc gia mới nổi trong giai đoạn 2000 – 2020, nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho thấy tính bất định làm giảm đầu tư của doanh nghiệp. Trong đó, tính bất định của thị trường và tính bất định theo mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn tính bất định nội tại của doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng cho thấy mối quan hệ nghịch biến giữa tính bất định và đầu tư mạnh mẽ hơn tại các doanh nghiệp bị hạn chế tài chính. Kết quả này hàm ý, tại các quốc gia mới nổi, quyền chọn thực và giới hạn tài chính là các cơ chế giúp giải thích tác động của tính bất định đến đầu tư của doanh nghiệp.
Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Kế toán có vai trò quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý của doanh nghiệp. Trong khoa học quản lý, kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản, sự vận động tài sản, các hoạt động kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.
Phát triển lĩnh vực kế toán Việt Nam trong giai đoạn mới

Phát triển lĩnh vực kế toán Việt Nam trong giai đoạn mới

Sau hơn 25 năm đổi mới và cải cách, lĩnh vực kế toán của Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng, đóng góp có hiệu quả vào thành công chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của các thành tựu công nghệ số nói chung và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng đòi hỏi lĩnh vực kế toán cần tiếp tục có những thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới.
Giải pháp tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với kiểm toán môi trường

Giải pháp tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với kiểm toán môi trường

Những năm gần đây, kiểm toán môi trường được nhìn nhận như là một công cụ cung cấp các thông tin về môi trường, làm cơ sở cho các đánh giá khả năng rủi ro về môi trường mà doanh nghiệp gây ra, nghĩa vụ môi trường của doanh nghiệp, cũng như mức độ thoả mãn đối với các tiêu chuẩn hoặc luật lệ về môi trường. Bài viết trao đổi về một số vấn đề liên quan đến kiểm toán môi trường, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với kiểm toán môi trường.
Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Trong xu thế nền kinh tế số hiện nay, làn sóng công nghệ mới từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, chi phí sản xuất - vận hành, đồng thời đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng, từ đó làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất và giúp doanh nghiệp dễ dàng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng đặt ra yêu cầu cần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp ở một mức độ cao hơn.
Hiệu quả sử dụng báo cáo phát triển bền vững tại các doanh nghiệp Việt Nam

Hiệu quả sử dụng báo cáo phát triển bền vững tại các doanh nghiệp Việt Nam

Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp công bố đầy đủ các thông tin phi tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch và trách nhiệm giải trình về hiệu quả hoạt động và tính bền vững của mình. Thông qua việc báo cáo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và nỗ lực của mình trong các hoạt động cụ thể nhằm phát triển bền vững, doanh nghiệp củng cố lòng tin của các bên có liên quan, làm gia tăng uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp. Bài viết trao đổi về báo cáo phát triển bền vững, khái quát thực trạng ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời gian tới.
Doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí nhờ Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN

Doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí nhờ Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN

Việc áp dụng các giải pháp cải tiến trong quá trình xây dựng mô hình điểm về áp dụng Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN đã góp phần giảm lãng phí, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) và nâng cao nhận thức về cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất trong DN.