Nghị định số 08/2023/NĐ-CP mở đường cho doanh nghiệp phục hồi để trả nợ trái phiếu

Minh Lâm

Các quy định mới của Nghị định số 08/2023/NĐ-CP góp phần tháo gỡ khó khăn thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), tạo hành lang pháp lý cho các DN phát hành phục hồi sức khoẻ tài chính, tạo cơ sở giúp nhà đầu tư sớm thu hồi vốn.

Ngày 05/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của các Nghị định về TPDN riêng lẻ. Nghị định được ban hành trong bối cảnh cần phải tháo gỡ một số khó khăn ngắn hạn cho DN, đồng thời vẫn đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư.

Một trong những quy định mới được cộng đồng DN, các tổ chức phát hành hưởng ứng và đánh giá cao là cho phép DN được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa 2 năm đối với các trái phiếu đã phát hành trước ngày 16/9/2022.

Cụ thể, tại Điều 2, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP quy định về việc cho phép DN được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu vừa nêu tại mục 2 đã đề cập đến trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, DN được đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác khi có khó khăn trong việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu theo phương án phát hành. Theo đó, DN phát hành và nhà đầu tư có thể đàm phán để cân đối các nguồn lực của DN, thanh toán nghĩa vụ nợ đến hạn.

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngưng hiệu lực nhiều quy định về trái phiếu đến hết ngày 31/12/2023, bao gồm tạm ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành và kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với DN phát hành trái phiếu.

Các quy định này của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sẽ được triển khai từ ngày 1/1/2024. Như vậy, DN sẽ có ít nhất 6-8 tháng “dễ thở” hơn để tập trung phục hồi năng lực trả nợ trái phiếu và phát triển kinh doanh.

Bên cạnh động thái hỗ trợ từ Chính phủ thông qua các giải pháp chính sách tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP nêu trên, để phát triển thị trường TPDN an toàn, lành mạnh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, từng chủ thể tham gia trên thị trường tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 

Trong đó, DN còn dư nợ trái phiếu có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu, thanh toán đầy đủ nợ theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố thông tin cho nhà đầu tư để đảm bảo uy tín trên thị trường.

Các DN phải chủ động minh bạch hóa thông tin tình hình tài chính, khả năng trả nợ thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán báo cáo tài chính, công bố đầy đủ thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu.