Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2021 - 2025. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024.
Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

Cục Kế hoạch – Tài chính (Bộ Tài chính) vừa có Công văn số 635/KHTC-TC gửi các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính để đề nghị về việc rà soát phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023.
Quản lý ngân sách địa phương tại tỉnh Bắc Giang

Quản lý ngân sách địa phương tại tỉnh Bắc Giang

Trong những năm qua, công tác quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh...