Bổ sung dự toán chi 85 tỷ đồng cho Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo ở Trung ương, địa phương

PV

Ngày 01/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định bổ sung kinh phí năm 2022 thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí.

Thủ tướng Chính phủ quyết bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí.
Thủ tướng Chính phủ quyết bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí.

Quyết định số 1497/QĐ-TTg nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ quyết bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 với số tiền 85 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin của ngân sách Trung ương năm 2022 cho 12 Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo ở Trung ương và 63 địa phương để thực hiện Chương trình theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, kinh phí bổ sung cho 12 Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo ở Trung ương là 42,27 tỷ đồng. Kinh phí bổ sung có mục tiêu cho 63 địa phương để hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương và Hội nhà báo địa phương là 42,73 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung nêu trên bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.