Xây dựng kế hoạch DTQG năm 2022 và kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2022-2024

Lệ Thủy

Các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) xây dựng kế hoạch, dự toán chi cho DTQG năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm 2022-2024, đảm bảo phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển DTQG trong giai đoạn 2021-2025…

Dự toán chi cho DTQG năm 2022 phải đảm bảo phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển DTQG trong giai đoạn 2021-2025. Nguồn: Internet
Dự toán chi cho DTQG năm 2022 phải đảm bảo phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển DTQG trong giai đoạn 2021-2025. Nguồn: Internet

Ngày 8/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 7437/BTC-TCDT về xây dựng kế hoạch DTQG năm 2022 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm 2022-2024 gửi Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Y tế; Bộ Giao thông Vận tải; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam.

Công văn số 7437/BTC-TCDT của Bộ Tài chính nêu rõ, căn cứ quy định của Luật NSNN, Luật DTQG và nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành quản lý hàng DTQG báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch DTQG năm 2021 và xây dựng kế hoạch DTQG năm 2022, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2022-2024.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành quản lý hàng DTQG đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch mua tăng, xuất giảm, xuất bán, luân phiên đổi hàng; tình hình xuất cấp cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ; tình hình thực hiện dự toán NSNN chi cho DTQG (vốn mua hàng, kinh phí chi nghiệp vụ DTQG); đánh giá về mức tồn kho DTQG tại các bộ, ngành và khả năng đáp ứng yêu cầu trong tình huống đột xuất cấp bách.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành quản lý hàng DTQG đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; sự phối hợp giữa các bộ, ngành quản lý hàng DTQG với các bộ, ngành quản lý nhà nước (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), với các bộ, ngành có liên quan và với các địa phương trong công tác quản lý và điều hành hoạt động DTQG.

Về kế hoạch, dự toán chi DTQG năm 2022 và 3 năm 2022-2024, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành quản lý hàng DTQG căn cứ quy định của Luật NSNN, Luật DTQG; căn cứ dự báo tình hình kinh tế - xã hội, dự kiến nhu cầu xuất cấp cứu trợ, hỗ trợ và khả năng cân đối của NSNN.

Các bộ, ngành quản lý hàng DTQG xây dựng kế hoạch, dự toán chi cho DTQG năm 2022, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2022-2024, đảm bảo phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển DTQG trong giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vào các mặt hàng chiến lược, thiết yếu; ưu tiên các mặt hàng phục vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và đảm bảo quốc phòng, an ninh.