Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc đối với hàng hóa tạm nhập để gia công

Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc đối với hàng hóa tạm nhập để gia công

Giải đáp vướng mắc đối với hàng hóa tạm nhập để gia công của Cục Hải quan Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 41 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định: Bên nhận gia công được thuê, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công. Việc thuê, mượn hoặc tặng máy móc, thiết bị phải được thỏa thuận trong hợp đồng gia công.