Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc đối với quản lý hàng gia công

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1298/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng để tháo gỡ vướng mắc đối với quản lý hàng gia công.

Cơ quan hải quan hướng dẫn quản lý, theo dõi và tình nhập xuất tồn của nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được sử dụng để gia công hàng hóa xuất khẩu.
Cơ quan hải quan hướng dẫn quản lý, theo dõi và tình nhập xuất tồn của nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được sử dụng để gia công hàng hóa xuất khẩu.

Cụ thể, đối với địa điểm làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Cao Bằng thực hiện làm thủ tục hải quan theo điểm a, khoản 1, Điều 58, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài tại một số Chi cục Hải quan là chưa đúng quy định. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Cao Bằng kiểm tra, chấn chỉnh công chức hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Liên quan đến báo cáo quyết toán đối với 4 tờ khai nhập khẩu đã đăng ký tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Trà Lĩnh, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Cao Bằng thực hiện kiểm tra đối với 2 hợp đồng gia công nêu tại Công văn số 322/HQCB-NV hướng dẫn quản lý, theo dõi và tình nhập xuất tồn của nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được sử dụng để gia công hàng hóa xuất khẩu thuộc các tờ khai đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh.

Trường hợp kết quả kiểm tra xác định hàng hóa nhập khẩu tại các tờ khai nêu trên được theo dõi, quản lý, sử dụng đúng mục đích gia công xuất khẩu và doanh nghiệp không gian lận, không vi phạm quy định về thủ tục hải quan, chính sách quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu thì chấp nhận các tờ khai nhập khẩu đã đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh được đưa vào báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan Bắc Kạn.