Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc quản lý doanh nghiệp gia công

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 3220/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh An Giang để tháo gỡ vướng mắc về quản lý doanh nghiệp gia công.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, điều kiện miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 đối chiếu với thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo quy định. 

Về địa điểm làm thủ tục hải quan, trường hợp doanh nghiệp nội địa gia công cho doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp nội địa lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan tại một trong các Chi cục Hải quan được quy định tại khoản 1 Điều 58 hoặc khoản 1 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. 

Để quản lý doanh nghiệp gia công, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp Công ty TNHH TM Thuận Thiên Phúc lựa chọn làm thủ tục hải quan đối với Hợp đồng gia công số 01/LA-TTP/2022 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Mỹ Thới (Cục Hải quan tỉnh An Giang) là Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất thì thực hiện thủ tục hải quan như sau: 

- Công ty thực hiện thông báo cơ sở gia công cho Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Mỹ Thới theo quy định tại Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. 

- Việc kiểm tra cơ sở, năng lực gia công thực hiện theo quy định tại Điều 57 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Do Công ty Thuận Thiên Phúc có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh nên việc kiểm tra cơ sở sản xuất thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 18 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Công ty thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư, hàng hóa của hợp đồng gia công số 01/LA-TTP/2022 cho Chi cục HQCK Cảng Mỹ Thới theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Việc kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu vật tư, máy móc thiết bị, hàng hóa của hợp đồng gia công nêu trên thực hiện theo quy định tại Điều 59, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38, khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.