Kế toán hàng tồn kho của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Kế toán hàng tồn kho của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, một trong những quy định quan trọng của Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 của Bộ Tài chính là kế toán hàng tồn kho đối với Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Bài viết trao đổi về các vấn đề liên quan đến hoạt động kế toán hàng tồn kho đối với Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách và nêu ra một số vấn đề đáng lưu ý mà bộ phận kế toán cần nắm rõ để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Kế toán hàng tồn kho theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Kế toán hàng tồn kho theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Ngày 01/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-BTC công bố 5 Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam đợt 1, trong đó có Chuẩn mực kế toán công Việt Nam (VPSAS) số 12 “Hàng tồn kho” (VPSAS số 12). Chuẩn mực kế toán này được soạn thảo dựa trên Chuẩn mực Kế toán công quốc tế (IPSAS) số 12 “Hàng tồn kho” và các quy định hiện hành về cơ chế tài chính, ngân sách của Việt Nam. Bài viết trao đổi về những vấn đề liên quan đến phương pháp kế toán hàng tồn kho theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam.
Kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp lâm nghiệp tại Tuyên Quang

Kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp lâm nghiệp tại Tuyên Quang

Hàng tồn kho luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp sản xuất lâm nghiệp. Do đó, quản trị và kiểm soát hàng tồn kho có vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu khảo sát 144 nhà quản trị và kế toán làm việc trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị hàng tồn kho, từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp sản xuất lâm nghiệp.
Hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi

Hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC về trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
Giá bất động sản khó giảm

Giá bất động sản khó giảm

Giá bất động sản (BĐS) đã tăng khá cao trong năm 2020 do nguồn cung khan hiếm và một số "điểm nghẽn" pháp lý chưa được giải toả, vì vậy việc giảm giá trong năm 2021 là khó xảy ra.
Làm gì để cải thiện sức mua hậu Covid-19 ?

Làm gì để cải thiện sức mua hậu Covid-19 ?

Hàng tồn kho là bài toán cân não hiện nay của các doanh nghiệp (DN) nội địa sau các tác động của dịch Covid-19. Làm gì để cải thiện sức mua, giải phóng hàng tồn kho là điều mà nhiều DN đang quan tâm trong bối cảnh thị trường tiêu thụ bị thu hẹp.