Hoàn thiện hành lang pháp lý về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường

Hoàn thiện hành lang pháp lý về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường

Nghiên cứu này nhằm hai mục tiêu chính, bao gồm: Xác định các vướng mắc trong thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam; Đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc nhằm hoàn thiện pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hành lang pháp lý về ưu đãi thuế cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam chưa phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Từ thực tế này đòi hỏi phải hoàn thiện hành lang pháp lý về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường.
Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia; Bám sát thực tế, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý thuế với thương mại điện tử

Hoàn thiện hành lang pháp lý, áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý thuế với thương mại điện tử

Ngày 29/7/2022, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phối hợp với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Thuế đối với thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam” với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ). Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp quản lý thuế hiệu quả đối với thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới.
Mở rộng phạm vi, quy mô nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Mở rộng phạm vi, quy mô nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Ở Việt Nam, mặc dù đã có số mô hình gần với kinh tế tuần hoàn (KTTH) xét theo từng lĩnh vực ngành, nghề, dịch vụ, nhưng các hoạt động này chủ yếu mang lại lợi ích tài chính cho cơ sở sản xuất và người tiêu dùng, chưa tính đến lợi ích kinh tế tổng thể. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cho phát triển KTTH cũng chưa đầy đủ... Những vấn đề này cần sớm được khắc phục, nếu không việc thực hiện phát triển KTTH cũng chỉ là mang tính tự phát…
Tạo động lực thúc đẩy phát triển tín dụng xanh

Tạo động lực thúc đẩy phát triển tín dụng xanh

Chính sách tín dụng xanh đóng góp tích cực cho sự phát triển cân bằng, hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội; góp phần xóa đói, giảm nghèo và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân... Trong những năm qua, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy tín dụng xanh, bước đầu đạt được một số kết quả khả quan.
Cần sớm có sàn giao dịch nợ xấu

Cần sớm có sàn giao dịch nợ xấu

Trong bối cảnh nợ xấu tại nhiều ngân hàng đang chịu nhiều sức ép do đại dịch COVID-19, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm thành lập Sàn giao dịch nợ xấu.
Sửa đổi toàn diện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, tăng cường thêm các quy định chống chuyển giá

Sửa đổi toàn diện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, tăng cường thêm các quy định chống chuyển giá

Xây dựng Nghị định thay thế Nghi định 20/2017/NĐ-CP với việc bổ sung những nội dung cần thiết, luật hoá một số nguyên tắc cơ bản nhằm tăng cường quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Nghị định được cộng đồng đánh giá rất cao, kỳ vọng tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác “chống chuyển giá”. Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép áp dụng quy định ngay trong kỳ tính thuế năm 2019.