Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững

Để cắt giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, thời gian qua, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ. Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững hướng tới phục vụ đối tượng tham gia BHXH , bảo hiểm y tế ngày càng tốt hơn.
Kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo an sinh xã hội và hàm ý cho Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo an sinh xã hội và hàm ý cho Việt Nam

Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) là chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Trên thực tế, từ nhiều năm nay, các trụ cột ASXH được quan tâm, thể hiện rõ quan điểm phát triển kinh tế gắn với sự tiến bộ và công bằng xã hội. Đặc biệt, trong hai năm qua, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường, hoàn thiện hệ thống ASXH là yêu cầu cấp thiết. Bài viết khái quát kinh nghiệm về đảm bảo ASXH của Mỹ, Nhật Bản, từ đó rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Trong những năm qua, hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đã cơ bản đảm bảo công bằng, toàn diện, bao trùm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng cơ bản quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội. Bài viết đánh giá thành tựu nổi bật của hệ thống an sinh xã hội Việt Nam, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam.
Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội ở nước ta. Trong đó, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một thành phần, do người sử dụng lao động bắt buộc phải đóng cho người lao động nhằm bảo đảm hơn đời sống của những lao động khi gặp các rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.