Nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về thu thuế bất động sản nhằm hạn chế đầu cơ

Nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về thu thuế bất động sản nhằm hạn chế đầu cơ

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh, để bù đắp hụt thu ngân sách và tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước, cần đánh thuế bất động sản. Về nội dung này, Bộ Tài chính cho rằng, việc đánh thuế bất động sản cần phải được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành vào thời điểm thích hợp để đảm bảo tính khả thi, đồng thuận, góp phần hạn chế đầu cơ bất động sản.
Dùng công cụ thuế đặc trị "sốt đất"

Dùng công cụ thuế đặc trị "sốt đất"

Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đề xuất Thủ tướng xem xét các giải pháp đặc trị "sốt đất", trong đó HoREA đề xuất sử dụng hàng loạt công cụ thuế nhằm hạn chế đầu cơ nhà đất.