Doanh nghiệp thành công khi áp dụng Hệ thống ISO 9000

Doanh nghiệp thành công khi áp dụng Hệ thống ISO 9000

Là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý (HTQL) chất lượng nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên, đồng thời giải quyết các rủi ro và cơ hội kết hợp với bối cảnh và mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp (DN), ISO 9000 được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, DN.