Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương

Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương

Chính phủ thống nhất cho phép 12 bộ, cơ quan trung ương và 10 địa phương được tiếp tục phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, giao Bộ này đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ hết số vốn kế hoạch.
Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đầu tư công

Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đầu tư công

Tham gia ý kiến về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Điều chỉnh kế hoạch vốn, thúc giải ngân vốn đầu tư công

Điều chỉnh kế hoạch vốn, thúc giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022, báo cáo cấp có thẩm quyền theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Cắt giảm nếu không có nhu cầu sử dụng, chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Cắt giảm nếu không có nhu cầu sử dụng, chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hiện nay vẫn chậm. Để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không có nhu cầu sử dụng, chưa phân bổ hết kế hoạch vốn để điều chỉnh, bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có nhu cầu và có khả năng giải ngân cao.
Đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư công ngay trong tháng 8/2020 nếu không có khả năng giải ngân hết

Đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư công ngay trong tháng 8/2020 nếu không có khả năng giải ngân hết

Đối với các trường hợp không có khả năng hoàn thành khối lượng dự án theo tiến độ, phải cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành phải có văn bản đề xuất cắt, giảm, điều chuyển vốn ngay trong tháng 8/2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.