Điều chỉnh kế hoạch vốn, thúc giải ngân vốn đầu tư công


Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022, báo cáo cấp có thẩm quyền theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân 10 tháng năm 2022 ước đạt 46,44% kế hoạch

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tháng 10/2022, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương được bổ sung từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 38.155,353 tỷ đồng, bằng khoảng 6,6% tổng kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (580.046,834 tỷ đồng). Số vốn này mới được Thủ tướng Chính phủ giao ngày 12/10/2022 nên chưa giải ngân được, do vậy đã kéo tỷ lệ giải ngân xuống thấp so với tổng số kế hoạch vốn được giao.

Tỷ lệ ước giải ngân 10 tháng năm 2022 đạt 46,44% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 51,34%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (55,80%); trong đó vốn trong nước đạt 53,31% (cùng kỳ năm 2021 đạt 60,89%), vốn nước ngoài đạt 20,14% (cùng kỳ năm 2021 đạt 15,29%).

Bộ Tài chính cho biết, có 11 Bộ và 25 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 55%. Một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao như: Thanh tra Chính phủ (100%), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (100%), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (99,47%), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (77,08%), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (74,79%), Bình Định (79,6%), Tiền Giang (76,4%), Đồng Tháp (75,2%)...

Tuy nhiên, cũng có tới 30/52 Bộ và 17/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 45%, trong đó có 19 Bộ và 03 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương

Theo Bộ Tài chính, ngoài các đơn vị đã điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 theo Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 ngày 31/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay, Bộ Tài chính nhận được văn bản đề nghị giảm kế hoạch vốn năm 2022 của 9 Bộ, cơ quan trung ương là 5.352,525 tỷ đồng.

Do vậy, để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 10/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện.

Đối với các đơn vị được giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn điều chỉnh kế hoạch và từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo các Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12/10/2022, số 68/QĐ-TTg ngày 12/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án để triển khai thực hiện theo quy định.

Trần Huyền