Tăng cường quản lý rủi ro trong kiểm soát chi thường xuyên

Tăng cường quản lý rủi ro trong kiểm soát chi thường xuyên

Quản lý phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kiểm soát chi ngân sách nhà nước nói chung và kiểm soát chi thường xuyên nói riêng luôn được Kho bạc Nhà nước Bình Dương quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra.