Sẽ có văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án

Trần Huyền

Bộ Tài chính cho biết, sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được Chính phủ ban hành, Bộ Tài chính sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mới đây, cử tri Kiên Giang đã kiến nghị Bộ Tài chính quy định các điều khoản chuyển tiếp và ban hành hướng dẫn cụ thể để các Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp (ngoài đầu tư công) khi thực hiện Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 và bãi bỏ các Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 và Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019.

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết, khoản 1, Điều 42, Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ đã quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Như vậy, tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính chỉ được giao quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 108/2021/TT-BTC quy định, Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của các dự án đầu tư không phải là đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 108/2021/TT-BTC quy định, các chủ đầu tư do người quyết định đầu tư giao, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án do chủ đầu tư quyết định thành lập, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực tiếp tục thực hiện theo dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 đã được phê duyệt đến hết niên độ ngân sách 2021 và quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 và Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, Bộ Xây dựng đang chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong đó, có nội dung sửa đổi quy định quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tại khoản 1 Điều 42 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Do vậy, sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được Chính phủ ban hành, Bộ Tài chính sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, trong đó có Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp theo quy định.