Để giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động nông thôn

Để giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động nông thôn

Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn là tiền đề quan trọng để phát triển đất nước. Đánh giá thực trạng việc làm, thu nhập của người lao động khu vực nông thôn và đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại là vấn đề đặt ra.
Đổi mới tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp

Đổi mới tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp

Những năm qua, công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đã được các bộ, ngành Trung ương, địa phương quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt Đề án “Bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030” (Đề án). Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam ở thị trường trong nước và thị trường quốc tế.
Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn mới

Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại nhằm nâng cao đời sống nông dân, phát triển đất nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Qua đó, khẳng định nông nghiệp không chỉ đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, mà đang dần trở thành ngành kinh tế năng động, phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế thế giới; đời sống người dân không ngừng được nâng cao, kinh tế nông thôn phát triển tích cực... Tuy nhiên, đến nay, kinh tế nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa phát huy hết hiệu quả và cần tiếp tục có nhiều giải pháp mới triển khai quyết liệt đồng bộ hơn nữa trong thời gian tới.
Năm 2021: Ngành Nông nghiệp đạt nhiều kết quả vượt bậc

Năm 2021: Ngành Nông nghiệp đạt nhiều kết quả vượt bậc

Giá trị toàn ngành Nông nghiệp ước tính tăng 2,9% trong năm 2021; tỉ lệ số xã chuẩn nông thôn mới đạt 68,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 48,6 tỷ USD. Đây là những thành tựu vượt bậc trong bối cảnh dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp xác định trong năm 2022 sẽ triển khai nhiều biện pháp để chuyển đổi sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phát triển chuỗi ngành hàng gia tăng giá trị.
Kinh tế nông nghiệp từng bước phục hồi, phát triển

Kinh tế nông nghiệp từng bước phục hồi, phát triển

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre việc thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh với 7 nhiệm vụ trọng tâm, tình hình phục hồi và phát triển kinh tế sau hơn 1 tháng vừa qua là rất tốt, tuy còn những khó khăn, vướng mắc nhất định.