Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Hiện nay có không ít quan điểm khác nhau bàn về vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn Việt Nam tham gia hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế. Do vậy, bài viết nghiên cứu về vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, để từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho loại hình doanh nghiệp quan trọng này.
Nhiều yếu tố đe dọa an ninh tài chính doanh nghiệp

Nhiều yếu tố đe dọa an ninh tài chính doanh nghiệp

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng nhanh và sâu rộng đã mang lại nhiều cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. Để phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam cần tính đến các yếu tố có thể khiến an ninh tài chính doanh nghiệp bị đe dọa.
5 điểm nhấn trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

5 điểm nhấn trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Những năm qua, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt một tầm cao mới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mặc dù, tình hình kinh tế thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng Việt Nam vẫn kiên trì chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện và coi hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại là xu thế tất yếu khách quan.
Áp dụng chuẩn mực kế toán công vào Việt Nam và một số vấn đề cần trao đổi

Áp dụng chuẩn mực kế toán công vào Việt Nam và một số vấn đề cần trao đổi

Việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực kế toán công của Việt Nam là tất yếu, cần thiết trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng. Việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán công tạo ra một môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng hiệu quả nền tài chính quốc gia.
Phát triển sản xuất công nghiệp đường sắt ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Phát triển sản xuất công nghiệp đường sắt ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có nhiệm vụ quản lý, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, điều hành giao thông đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang từng bước tự đổi mới và đã đạt được một số thành tựu nhất định, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng vận tải đường sắt, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển giao thông vận tải chung của cả nước.