VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KINH TẾ TẬP THỂ

Động lực mới cho kinh tế tập thể

Động lực mới cho kinh tế tập thể

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), là hướng đi đúng đắn và nhất quán. Thực tế cũng cho thấy, KTTT đã và đang phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, cần có thêm động lực mới.

[Infographics] Kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

[Infographics] Kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1318/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. Với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năng động, hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội...

Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã  giai đoạn 2021-2025

Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa có ý kiến về đề nghị phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để định hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong 10 năm tới, ngày 12/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 340/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu được xác định rõ là thúc đẩy loại hình kinh tế này phù hợp với quy luật khách quan, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Phát huy vai trò, vị thế kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân

Phát huy vai trò, vị thế kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân

Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế bao gồm những cơ sở kinh tế do người lao động tự nguyện góp vốn, cùng kinh doanh, tự quản lý theo nguyên tắc tập trung, bình đẳng, cùng có lợi.

Phát triển kinh tế tập thể trong bối cảnh mới

Phát triển kinh tế tập thể trong bối cảnh mới

Triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm qua, kinh tế tập thể đã có sự phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Ngày 29/10, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo “Thực trạng áp dụng Luật Hợp tác xã sau gần 10 năm thực hiện và một số vấn đề đặt ra với chính sách tài chính” nhằm làm rõ một cách đầy đủ, chính xác và khách quan tình hình phát triển của các hợp tác xã từ khi có Luật Hợp tác xã năm 2012 đến nay. Đồng thời, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề đặt ra từ phía chính sách tài chính để từ đó đưa ra các kiến nghị, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách cho các hợp tác xã phát triển trong thời gian tới.

Một số giải pháp phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Một số giải pháp phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Sau 15 năm (từ năm 2004 -2019) triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể của nước ta mà trọng tâm là hợp tác xã đã và đang phát triển khá ổn định, số lượng hợp tác xã ngày càng tăng. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng phát triển trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Phát triển kinh tế hợp tác xã Việt Nam trong bối cảnh mới

Phát triển kinh tế hợp tác xã Việt Nam trong bối cảnh mới

Hợp tác xã là một thành phần kinh tế quan trọng, là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng đó, Nhà nước đã có nhiều chính sách, tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát triển và bước đầu đã mang lại kết quả tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, đòi hỏi kinh tế hợp tác xã ở nước ta cần đổi mới mạnh mẽ để thích ứng và phát triển…

Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thông tin Văn phòng Chính phủ cho biết, ngày 22/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 352/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

“Hút” doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp: Cần tích tụ ruộng đất

“Hút” doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp: Cần tích tụ ruộng đất

Muốn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp thì có hai việc cần làm ngay, đó là tích tụ ruộng đất và đẩy mạnh kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp, nhưng phải tích tụ ruộng đất mà vẫn bảo đảm được quyền lợi của người nông dân.

 Lập tổ chức đoàn thể cần phù hợp với loại hình doanh nghiệp

Lập tổ chức đoàn thể cần phù hợp với loại hình doanh nghiệp

(Tài chính) Trong các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, không nhất thiết phải có đầy đủ các tổ chức như trong hệ thống chính trị mà tùy đặc điểm, đặc thù của mỗi loại doanh nghiệp để thành lập tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cho phù hợp.

Đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế

Đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế

(Tài chính) Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một trong những chủ trương mang tính chất chiến lược được Đảng và Nhà nước xác định nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5

Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5

(Tài chính) Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế tập thể đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển kinh tế tập thể vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX). FinancePlus trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của GS.,TS. Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương về vấn đề này.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(Tài chính) Sáng ngày 06/06/2013, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Đào Xuân Cần - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam chủ trì hội nghị.