Quảng cáo
Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Chuyển đổi cây trồng có sự liên kết bao tiêu của doanh nghiệp đang là chủ trương lớn trong phát triển nông nghiệp của tỉnh Hậu Giang hiện nay. Chủ trương này đang được các địa phương đẩy mạnh nhằm giúp nông dân cải thiện thu nhập, từng bước hình thành chuỗi liên kết khép kín để tạo ra sản phẩm chất lượng để phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.
Chuyển biến từ liên kết sản xuất gắn với hợp tác xã kiểu mới

Chuyển biến từ liên kết sản xuất gắn với hợp tác xã kiểu mới

Những năm gần đây, số lượng hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gia tăng, dẫn đến nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào phát triển sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng. Chính vì vậy, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để hỗ trợ phát triển HTX nhằm đóng góp vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.
Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để định hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong 10 năm tới, ngày 12/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 340/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu được xác định rõ là thúc đẩy loại hình kinh tế này phù hợp với quy luật khách quan, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
Khẳng định hiệu quả đầu tư  tín dụng “tam nông” của Agribank

Khẳng định hiệu quả đầu tư tín dụng “tam nông” của Agribank

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân đã dần thay đổi, từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ chuyển sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao.