Thị trường liên ngân hàng giai đoạn 2018-2022 và một số hàm ý phát triển

Thị trường liên ngân hàng giai đoạn 2018-2022 và một số hàm ý phát triển

Thị trường liên ngân hàng là một bộ phận quan trọng của thị trường tiền tệ, là kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ. Thị trường liên ngân hàng phát triển lành mạnh, minh bạch sẽ giúp các tổ chức tín dụng tận dụng được những cơ hội đầu tư, dòng vốn được sử dụng hiệu quả và giúp Ngân hàng Nhà nước tạo lập những chính sách tiền tệ có tác động hiệu quả đến nền kinh tế. Nghiên cứu này tìm hiểu thực trạng thị trường liên ngân hàng một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam trong giai đoạn năm 2018 – 2022, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hiệu quả thị trường này.