Chưa có hợp tác xã nào được kiểm toán

Chưa có hợp tác xã nào được kiểm toán

Đóng góp vào GDP của nền kinh tế thấp và liên tục giảm và đến nay hầu như chưa có hợp tác xã nào được kiểm toán là những vấn để nổi lên sau 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012...
Tiếp tục thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Tiếp tục thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 diễn ra ngày 15/2.
Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Ngày 29/10, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo “Thực trạng áp dụng Luật Hợp tác xã sau gần 10 năm thực hiện và một số vấn đề đặt ra với chính sách tài chính” nhằm làm rõ một cách đầy đủ, chính xác và khách quan tình hình phát triển của các hợp tác xã từ khi có Luật Hợp tác xã năm 2012 đến nay. Đồng thời, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề đặt ra từ phía chính sách tài chính để từ đó đưa ra các kiến nghị, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách cho các hợp tác xã phát triển trong thời gian tới.