Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tại Việt Nam

Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tại Việt Nam

Bài báo trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tại Việt Nam. Quản lý dự án bao gồm 3 giai đoạn chủ yếu, đó là việc lập kế hoạch, điều phối thực hiện mà nội dung chủ yếu là quản lý tiến độ thời gian, chi phí và thực hiện giám sát các công việc dự án nhằm đạt được những mục tiêu xác định. Ngoài ra, bài báo còn phân tích những nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành công trong quản lý dự án đầu tư công trình giao thông gồm: môi trường ngoại vi; nhà quản lý dự án; thành viên nhóm dự án; tổ chức; yếu tố nội tại; phản ứng hệ thống.