Bàn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bàn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một phương thức để Nhà nước thực hiện quyền của chủ đầu tư vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp thường được cử giữ vị trí, chức vụ lãnh đạo công ty như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc...