Ảnh hưởng của các nhân tố quản trị môi trường đến hiệu quả bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp

Ảnh hưởng của các nhân tố quản trị môi trường đến hiệu quả bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp

Nghiên cứu này kiểm tra ảnh hưởng của các nhân tố môi trường, sự thay đổi của môi trường và nhận thức của nhà quản trị (nhân tố trung gian) tới hiệu quả bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Thông qua phần mềm SmartPLS, nghiên cứu thực hiện khảo sát 107 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy, có mối quan hệ tích cực giữa các nhân tố quản trị môi trường và hiệu quả bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết sử dụng một số nghiên cứu trước để tìm hiểu nội dung về hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các nước Mỹ, Pháp, Nhật Bản. Ðây là những nước có nền kinh tế phát triển, việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị của các doanh nghiệp ở các quốc gia này cũng được thực hiện một cách bài bản, từ tổ chức phương tiện, cho đến con người và các kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý, phân tích, cung cấp thông tin theo nhu cầu của nhà quản trị. Thông qua đó, bài viết rút ra kinh nghiệm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Mô hình kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất sợi Việt Nam

Mô hình kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất sợi Việt Nam

Để kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất sợi Việt Nam phát huy hiệu quả tối đa, nhà quản trị doanh nghiệp phải lựa chọn bộ máy tổ chức kế toán quản trị phù hợp với hoạt động kinh doanh và mức độ phân cấp quản lý tài chính của doanh nghiệp. Việc xây dựng bộ máy kế toán quản trị hiện đại, khoa học, hợp lý có ý nghĩa hết sức quan trọng.