Quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định mới

Quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định mới

​Tổng cục Hải quan vừa ban hành quy định về quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã quy định cụ thể về trách nhiệm của công chức hải quan, viên chức hải quan thực hiện việc phân tích để phân loại và trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện quy trình này.